Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

O NOMOΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ 1197/1981

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος:
ΝΟΜΟΣ
Αριθμός:
1197
Έτος:
1981
ΦΕΚ:
Α 240 19810903
Τέθηκε σε ισχύ:
03.09.1981
Ημ.Υπογραφής:
25.08.1981
Τίτλος:
Περί προστασίας των ζώων
Θέματα:
Περί προστασίας των ζώων
Σχόλια:
- Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3170/2003 (Α΄191/29.7.2003), η πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου είδους γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων που καταρτίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και εφαρμόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Αν εκδηλωθεί κρούσμα λύσσας σε ζώο, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής μπορεί να λαμβάνει και πρόσθετα μέτρα είτε σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας είτε σε όλη την επικράτεια, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του νόμου 2017/1992 (ΦΕΚ 31 Α').


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο:
1
Ημ/νία:
03.09.1981
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ-ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Λήμματα:
Περί προστασίας των ζώων
Σχόλια:
- Σύμφωνα με το άρθρο 6 (διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες) του ν. 3170/2003 (Α΄191/29.7.2003), επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η διατήρηση ζώων συντροφιάς στους ανοικτούς χώρους των μονοκατοικιών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.- Σύμφωνα, επίσης, με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3170/2003 (Α΄191/29.7.2003), με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά το ζώο από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και να παραδοθεί σε ζωοφιλικό σωματείο ή σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Κείμενο Αρθρου
1. Τα ζώα, συντροφίας, εργασίας και των εκτροφών, δέον να τυγχάνουν εκ μέρους των κατόχων των της δεούσης στοργής και μεταχειρήσεως εκδηλουμένων, δια: α) Χορηγήσεως καταλλήλου και επαρκούς δια το είδος της τροφής και ύδατος. β) Εξασφαλίσεως ανέτου, υγιεινού και προσηρμοσμένου εις τον φυσικόν τρόπον διαβιώσεώς των, καταλύματος. 2.'Οστις φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα περί ων ο παρών νόμος ή εγκαταλείπει ταύτα έκθετα ή αδέσποτα τιμωρείται δια των εν άρθρ. 8 του παρόντος ποινών. 3. Επί βασανισμού ή κακομεταχειρίσεως ζώων κατά την διάρκειαν της μεταφοράς των δι'εμπορικών πλοίων, αεροπλάνων, σιδηροδρόμων και αυτοκινήτων ευθύνην υπέχουν ως συναυτουργοί της τοιαύτης πράξεως αντιστοίχως, και οι κυβερνήται των πλοίων και αεροπλάνων, οι προϊστάμενοι των αμαξοστοιχιών και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι δια των ανωτέρω ποινών. 4. Δια των αυτών ποινών τιμωρείται και όστις προσπαθεί βιαίως να τα τιθασεύη ή να τα συλαμβάνη, τη χρήσει πυροβόλου όπλου εξαιρουμένων εκείνων άτινα, κατά τας εκάστοτε περί θήρας διατάξεις, χαρακτηρίζονται ως θηράματα.


Αρθρο:
2
Ημ/νία:
03.09.1981
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ-ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Λήμματα:
Προστασία ζώων

Κείμενο Αρθρου
1. Ζώον συντροφίας, εργασίας ή εκτροφών το οποίον κατέστη ανίκανον δια την δι'ήν προορίζεται χρήσιν, συνεπεία γήρατος, ασθενείας κατάγματος, αναπηρίας ή άλλης τινός αιτίας, δύναται να φονεύεται δι'ευθανασίας και μόνον κατόπιν προηγουμένης εκθέσεως κρατικού ή ιδιώτου κτηνιάτρου. 2. Απαγορεύεται η θανάτωσις θηλαστικών εις τα σφαγεία εφ'όσον δεν προηγηθή της αφαιμάξεως αναισθητοποίησις επενεργούσα ακαριαίως.


Αρθρο:
3
Ημ/νία:
03.09.1981
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ-ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Λήμματα:
Προστασία ζώων

Κείμενο Αρθρου
Ουδεμία οδυνηρά χειρουργική επέμβασις πραγματοποιείται εις σπονδυλωτά άνευ αναισθησίας, διενεργουμένης μόνον υπό κτηνιάτρου. Η αναισθητοποίησις δεν απαιτείται όταν, εις ομοίας χειρουργικάς επεμβάσεις επί ανθρώπων δεν εκτελείται τοιαύτη ή εις περιπτώσεις κατά τας οποίας δεν κρίνεται επιβεβλημένη υπό κτηνιάτρου δι'ειδικούς επιστημονικούς λόγους.


Αρθρο:
4
Ημ/νία:
03.09.1981
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ-ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Λήμματα:
Προστασία ζώων

Κείμενο Αρθρου
1. Πειραματισμός επί ζώων νοείται πάσα επέμβασις επί ζώντων ζώων χρησιμοποιουμένων προς τον σκοπόν επαληθεύσεως επιστημονικής τινος υποθέσεως, λήψεως πληροφοριών, παρασκευής ουσιών και ελέγχου της φύσεως αυτών και γενικώς η χρησιμοποίησις ζώντων δι'ερευνητικούς πειραματισμούς. 2. Η εκτέλεσις πειραμάτων επί ζώων επιτρέπεται μόνον εις πτυχιούχους Κτηνιατρικής ή Ιατρικής Σχολής ή Σχολών Βιολογικών Επιστημών, οι οποίοι διαθέτουν τας απαραιτήτους επαγγελματικάς γνώσεις και την ικανότητα δια χειρουργικάς επεμβάσεις. Πτυχιούχοι Φυσικών Επιστημών οι οποίοι διαθέτουν τας αναγκαίας επαγγελματικάς γνώσεις, δύνανται να πραγματοποιούν πειράματα επί ζώων, μη περιλαμβάνονται χειρουργικάς επεμβάσεις. 3. Δια την εκτέλεσιν πειραμάτων, δυναμένων να προκαλέσουν πόνον, κακώσεις ή διατάραξιν της φυσιολογικής καταστάσεως των ζώων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν δι'ειδικής αδείας χορηγουμένης υπό της οικείας Νομαρχίας. 4. Δι'αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και αι προϋποθέσεις χορηγήσεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω αδείας.


Αρθρο:
5
Ημ/νία:
03.09.1981
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ-ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κείμενο Αρθρου
1. Η αρμοδιότης της προστασίας των ζώων και η λήψις των συναφών μέτρων ανήκει εις το Υπουργείον Γεωργίας. 2. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου ανήκει εις τας Κτηνιατρικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και εις τας Αστυνομικάς και Αγορανομικάς Αρχάς ασκούμενος δια των παρ' αυταίς οργάνων.


Αρθρο:
6
Ημ/νία:
03.09.1981
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ-ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΤΑΜΕΙΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κείμενο Αρθρου
1. Δια την αρτιωτέραν οργάνωσιν της προστασίας των ζώων συνιστάται εις την Υπηρεσίαν Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία συντίθεται εκ των κάτωθι: α) Του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του. β) Του τακτικού Καθηγητού της έδρας Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. γ) Του τακτικού Καθηγητού της Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ή του εκτάκτου ή επικούρου Καθηγητού ή Υφηγητού ή Επιμελητού της ιδίας έδρας οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό της ιδίας Σχολής. δ) Του τακτικού Καθηγητού της Φυσιολογίας και Ανατομικής των Ζώων της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών ή του εκτάκτου ή επικούρου Καθηγητού ή Υφηγητού ή Επιμελητού της ιδίας έδρας οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό της ιδίας Σχολής. ε) Του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής Αντιλήξεως του αυτού Υπουργείου αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του. στ) Εκπροσώπου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. ζ) Δύο τουλάχιστον εκπροσώπων φιλοζωϊκών Εταιρειών οριζομένων μετά των αναπληρωτών των υπ' αυτών. 2. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Γεωργίας. 3. Η επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζεται πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την λειτουργίαν ταύτης. 4. Εις την αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκει η μελέτη και η εισήγησις προς τον Υπουργόν Γεωργίας μέτρων δια την αρτιωτέραν οργάνωσιν της εν γένει προστασίας των ζώων ως και η γνωμοδότησις επί παντός θέματος το οποίον παραπέμπει εις αυτήν ο Υπουργός Γεωργίας. 5. Τα εις την Επιτροπήν αγόμενα προς συζήτησιν θέματα εισηγείται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής Περιθάλψεως της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής Αντιλήψεως - Φαρμάκων και Εφαρμογών, αναπληρούμενος υπό του νομίμου αναπληρωτού του. 6. Η συμμετοχή, υφ' οιανδήποτε ιδιότητα εις την Επιτροπήν ταύτην είναι τιμητική και ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται.


Αρθρο:
7
Ημ/νία:
03.09.1981
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981

Κείμενο Αρθρου
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνον γνώμην της εν άρθρω 6 Επιτροπής καθορίζεται πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.


Αρθρο:
8
Ημ/νία:
29.07.2003
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ-ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Λήμματα:
Προστασία ζώων ,Ποινικές κυρώσεις
Σχόλια:
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3170/2003 (Α΄191/29.7.2003).- Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3170/2003 (Α΄191/29.7.2003), οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του ν. 1444/1984, καθώς και οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε με το Ν. 2017/1992, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Κείμενο Αρθρου
"1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1,2,3 και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή από τριακόσια μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και με τις δύο ποινές. 2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 παράγραφοι 2 και 3 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι πέντε μήνες ή με χρηματική ποινή από τριακόσια μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και με τις δύο ποινές. 3. Οι ποινές της παραγράφου 2 επιβάλλονται και για παραβάσεις κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 586/1977 (ΦΕΚ 140 Α')."


Αρθρο:
9
Ημ/νία:
03.09.1981
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981

Κείμενο Αρθρου
Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται, εξαιρέσει των διατάξεων των άρθρ. 3 παρ. 2 και 4 του Νόμ. 5504/1932 "περί τροποποιήσεως του Νόμ.1038 "περί προστασίας των Ζώων" και του άρθρου μόνου του Ν.Δ./τος της 30 Μαϊου 1919 "περί συμπληρώσεως του άρθρ. 2 του Νόμ. 1038 "περί προστασίας των Ζώων", οίτινες εξακολουθούν ισχύουσαι.


Αρθρο:
10
Ημ/νία:
03.09.1981
Ημ/νία Ισχύος:
03.09.1981

Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται μετά παρέλευσιν 4 μηνών από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου