Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ

 Οι υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικές μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς , σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Zoa_Syntrofias/ygeion_oroi_metak_zoon_epik_keim300413.pdf#page=1&zoom=auto,0,849

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για σκύλους και γάτες, που μετακινούνται προς ΗΠΑ,ΚΑΝΑΔΑ,ΒΡΑΖΙΛΙΑ και προς όσες χώρες ζητούν μόνο αντιλυσσικό εμβολιασμό

                                   
                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αρ. πρωτοκόλλου:
HELLENIC REPUBLIC                                                                          Reference No:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ -----------                                                                       Ημερ/νία:    -/-/201..
DISTRICT OF -----------                                                                      Date:           -/-/201..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(περιφ. Ενότητα)…………….
DIR. OF AGR. ECON. & VETERINARY SERVICES
--------------------------------
(οδός)……………….
(address)…………..
Τel.:
FAX.:

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για σκύλους και γάτες
HEALTH CERTIFICATE for dogs and cats

Χώρα προέλευσης
ΕΛΛΑΔΑ
Χώρα προορισμού

 

Exporting Country
GREECE
Destination

Αρμόδιο Υπουργείο
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αποστολέας
………………….
Competent Ministry
RURAL DEVELOPMENT & FOOD
Addresser
…………………
Αρμόδια Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ………………………….

Παραλήπτης
………………….
Competent Service
DIR. OF AGR. ECON. & VETERINARY
SERVICES
CENTRAL SECTION OF ……………………….
Recipient
…………………..

I.    Ταυτοποίηση του ζώου
      Identification of animal
Είδος ζώου
Species
Γένος
Sex
Φυλή
Breed
Ηλικία ή ημερομηνία γέννησης
Age or date of birth
Σήμανση ή χαρακτηριστικά
Marks or/ and description

 


II.    Υγειονομική Βεβαίωση

      Health Information

Ο υπογεγραμμένος κτηνίατρος, ορισθείς από την αρμόδια αρχή της Ελλάδος, πιστοποιώ ότι τα παραπάνω ζώα ανταποκρίνονται στους ακόλουθους όρους:
I, the undersigned, being an official veterinarian designated by the competent authority of Greece, certify that the animals described above meet the following requirements:
1. Έχουν εξεταστεί την ημέρα αυτή και δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα μεταδοτικού νοσήματος.
They were examined on this date and show no clinical signs or symptoms of infectious diseases.
2. Έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας κατάλληλα.
They have been vaccinated against rabies properly.
3. Έχει χορηγηθεί αντιπαρασιτικό φάρμακο …………………. κατά τις τριάντα (30) τελευταίες μέρες πριν την αναχώρησή τουs.
They have been dewormed with ……………….. within thirty (30) days prior to date of loading .
4. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει επί δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία έκδοσής του.
This certificate is valid for ten (10) days after the issuing date.Έγινε στην …………..,    /-/-2011
(place)        ………….,   /-/-2011
--------------------------                                             --------------------------------------------
σφραγίδα                                                                      όνομα με κεφαλαία και ιδιότητα του υπογράφοντος
stamp                                                                           name and title of veterinarian
(1)    Κατά την ημερομηνία αναχώρησης του ζώου, πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών και όχι μεγαλύτερο έτους από την ημερομηνία εμβολιασμού.
(1)  On the date of loading of the animal, a period of time not less than fifteen (15) days or more than twelve months since the date of vaccination should have passed.

(2)  Ο όρος δεν είναι απαραίτητος για ζώα ηλικίας μικρότερης των τριών (3) μηνών.
(2)  Delete in case of animals under three (3) months old.

ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Zoa_Syntrofias/metakiniseis_skylon_gaton060913.pdf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου